Un'esperièntzia de enoturismu cumpleta

Sa Cantina Ferruccio Deiana est su logu innui sa passioni po su binu si unit a sa bellesa de su logu e sa traditzioni vitìcola sarda. In paris cun is binus nostus cumbidaus cosa bona. Sigheus totu is normas in matèria de enoturismu po garantiri una bona esperièntzia de calidadi e seguridadi. Sa strutura nosta est organizada cun cura po si ‘onai un'esperièntzia autèntica. In sa domu manna ddoi est sa cantina, cun sa barricaia spantosa in su pianu suterraneu e sa zona de vinificatzioni, s'ufìtzu, sa butega e su laboratòriu de anàlisi in su pianu de terra. In su museu, ddoi at ainas e cosas antigas po fai su binu. In prus, teneus un’aposentu nou po cunvènnius e presentatzionis, e una coxina. In s’abisita ghiada, as a èssiri acumpangiau de un'esperta respunsàbili de s'arricimentu, po biri is bìngias nostas, as a connosci su protzessu po fai su binu, is carradas, sa fàbrica, s'impiantu de imbutilliadura e su laboratòriu, po aprofundiri sa connoscèntzia tua de sa produtzioni de binu. As a tenni unu pratu dedicau po sa degustatzioni. Podis prenotai in su situ web e fai su pagamentu in deretura in su logu. Is prètzius càmbiant segundu su nùmeru de is partetzipantis. Po arribai a sa cantina depis sighiri s’arruga SS 387 de su Gerrei, a sa localidadi "Su Leunaxi", innui as a agatai is indicatzionis po arribai a sa Cantina Ferruccio Deiana. Podis parchegiai in sa pratza de sa cantina. T'abetaus po ti fai bivi un'esperièntzia bella a sa scoberta de is binus nostus. 

Gallery: